on Feb 12th, 2009Publikacijos

Pagrindinės publikacijos išleistos iki disertacijos gynimo

Smalskys V. (2002). Naujoji viešoji vadyba ir policijos valdymo pokyčiai. Tiltai, 3(20) ISSN 1392-3137, pp. 83-88.

Smalskys V. (2002). Policijos personalo atrankos ir rengimo politikos lyginamieji aspektai (Lenkijos pavyzdžiu). Jurisprudencija, 36(28) ISSN 1392-6195, pp.101-112.

Raipa A., Smalskys V. (2001). Iš viešojo administravimo praeities Lietuvoje: 1940 m. Politikos ir socialinių mokslų instituto Administravimo kursai. VU mokslo darbai. Lietuvos istorijos studijos, 9 ISSN 1392-0448, pp. 44-53.

Райпа А, Смалскис В. (2002) Теоретическое моделирование модернизации государственных институций. Социальная экономика, 1-2, КБ No. 3890, сс. 106-118. Харъков – ХНУ. E.T. the Extra-Terrestrial move

Бубнис Г., Смальскис B. (2004). Изменения в управлении полицией (милицией) в контексте нового публичного менеджмента. Политические, экономические и социокулътурные аспекты регионального управления на европейском севере. Тезисы докладов III региональной научно – теоретической конференции. Часть I. ISBN 5-93206-065-4, cc. 24-27. Сыктывкаp, КРАГСиУ.

Kicking It full movie

Smalskys V. (2002). Kontinentinės Europos viešojo administravimo genezė. Viešoji politika ir administravimas, 1, ISSN 1648-2603, pp. 55-60.

Smalskys V. (2002). Lorenzo von Steino viešojo administravimo koncepcija. Viešoji politika ir administravimas, 2, ISSN 1648-2603, pp

New Rose Hotel buy

. 42-47.

Raipa A., Smalskys V. (2003). Tarpukario Lietuvos valdininkų įvaizdis ir jų veiklos efektyvumo problemos. Viešoji politika ir administravimas, 6, ISSN 1648-2603, pp. 73-80.

Smalskys V.(2005). Gerovės valstybės ir socialinės viešosios politikos krypčių teoriniai aspektai. Viešoji politika ir administravimas, 11, ISSN 1648-2603, pp.86-94.

Bubnys G., Smalskys V. (2005). Policijos struktūrų valdymas ir personalo rengimas naujosios viešosios vadybos kontekste. Viešoji politika ir administravimas, 13, ISSN 1648-2603, pp.92-98.

Smalskys V., Raipa A. (2005). Administravimo kursams – 65 metai. Viešoji politika ir administravimas, 14, ISSN 1648-2603, pp. 9-10. (Apžvalga).

Kiti straipsniai mokslinių konferencijų pranešimų medžiagose:

Smalskys V. (2000). Kunigas M. Jonaitis – vienas iš empirinių tyrimų pradininkų Lietuvoje. Sociologija: praeitis, dabartis, perspektyvos. Mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, ISBN 9986-13-757-8, pp. 51-59. Kaunas (KTU): Technologija.

Kaušinis S., Smalskys V. (2000). The Impact of University Industry Collaboration on Inovation. Problems and Perspectives of Innovation oriented Activity on the Way to European Union: the 5th International Conference “Baltic Dynamics 2000” and the 6th International CECE/SPICE forum: Conference Materials, June 8-10, Kaunas, Lithuania. Lithuanian State Science and Studies Foundation,

Ninja Assassin divx

Kaunas University of Technology, pp. 129-132. KaunasTechnologija.

Smalskys V. (2001). Bendrieji vadybiniai policijos pareigūnų rengimo principai Lietuvoje. Pilietinė visuomenė ir viešoji valdžia. Mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, ISBN 9986-13-949-X, pp. 38-53. Kaunas (KTU): Technologija. The Worlds Fastest Indian dvdrip

Smalskys V.(2001). Policija: nuo karinės subordinacijos link partnerystės. Sociologija: praeitis, dabartis, perspektyvos. Mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, ISBN 9986-13-993-7, pp. 68-76. Kaunas (KTU): Technologija. Sliver full

Brotherhood of Blood buy

Smalskys V.(2002). Istorinė viešojo administravimo raida XVII – XIX amž. Administravimas: teorija, praktika, inovacijos. Konferencijos pranešimų medžiaga, pp.29-36. Alytaus kolegija.

Bubnys G., Smalskys V. (2004). Naujos tendencijos teisėtvarkos bei teisėsaugos politikoje ir administraciniai sprendimai. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos (4). Ernesto Galvanausko tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, ISSN 1648-9098, pp.45-47. Šiaulių universitetas. VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Bubnys G., Smalskys V. (2005). Policijos valdymo ir rengimo pokyčiai naujosios viešosios vadybos kontekste. Respublikinės mokslinės konferencijos “Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai” straipsnių rinkinio medžiaga, ISBN 9955-9777-0-1, pp.78-86. Mykolo Romerio universitetas, Kauno policijos fakultetas.

Kolektyvinės monografijos “Viešojo administravimo efektyvumas” (2001) ketvirto skyriaus trečias poskyris:

Raipa A., Smalskys V. (2001). Šiuolaikinio viešojo administravimo raidos tendencijos. ISBN 9955-09-095-2, pp.352-369. (Monografija išleista KTU “Technologijos” leidykloje).

Paris, Texas trailer

VAINIAUS SMALSKIO MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS IR APŽVALGOS IŠLEISTOS PO DAKTARO DISERTACIJOS GYNIMO IR DIRBANT MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETE

Straipsniai moksliniuose recenzuojamuose leidiniuose įrašytuose į Mokslo Tarybos patvirtintą sąrašą:

Matakas J., Smalskys V. (2006). Aktualios valstybės valdymo ir vietos savivaldos problemos tarptautinėje Charkovo konferencijoje. Viešoji politika ir administravimas, 16, ISSN 1648-2603, pp. 114-115. (Apžvalga).(EBSCO)

Bubnys G., Smalskys V. (2006). Lietuvos policija ir nepilnamečių nusikalstamumas 1938-1940 m. Istorija (mokslo darbai), LXIII (63), ISSN 1392-0456, pp. 26-33. (CEEOL, EBSCO, ABC – CLIO Historical abstracts)

Smalskys V., Matakas J. (2006). Viešojo valdymo ir regioninės politikos reformų problemos: Ukrainos patirties analizė. Viešoji politika ir administravimas, 17, ISSN 1648-2603, pp. 70-80. (EBSCO)

Raipa A., Smalskys V. (2006). Policijos personalo rengimo vadybiniai ir istoriniai aspektai. Viešoji politika ir administravimas, 18, ISSN 1648-2603, pp. 78-85. (EBSCO)

Raipa A., Smalskys V. (2006). Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo problemos kontinentinėje Europoje. Viešasis administravimas, 3-4 (11-12), ISSN 1648 – 4541, pp. 16-22. (EBSCO Business Source Complete).

Matakas J., Smalskys V. (2007). Šiuolaikinės Ukrainos socialinės politikos tendencijos. Viešoji politika ir administravimas, 19, ISSN 1648-2603, pp. 109-117. (EBSCO)

Raipa A., Smalskys V.(2007). Politikos analizės proceso struktūra. (Apžvalga). Viešoji politika ir administravimas, 21, ISSN 1648-2603, pp. 112-113. (Apžvalga). (EBSCO)

Raipa A., Smalskys V.(2007). Policijos personalo rengimo raida Lietuvoje 1990 – 1997 metais. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2(9), ISSN 1648 – 9098, pp. 228 – 235. (Index Copernicus). Straipsnis yra (CEPOL) mokslinėje duomenų bazėje.

Smalskys V., Šenavičius A. (2007). Lietuvos policija ir nepilnamečiai nusikaltėliai 1938 – 1940 metais. Istorija (mokslo darbai), LXVII (67), ISSN 1392-0456, pp. 44-54. (CEEOL, EBSCO ABC – CLIO Historical abstracts).

Smalskys V. (2008). Policijos personalo rengimo šiuolaikinės kryptys. Viešoji politika ir administravimas, 23, ISSN 1648-2603, pp. 88-97. (EBSCO) Freedom Strike dvd

Raipa A., Smalskys V. (2008). Socialiniai pokyčiai ir naujos viešojo valdymo sistemos. Socialinis darbas, 7(1), The Guardian movie download ISSN 1648 – 4789, pp. 5-10. (EBSCO)

Skietrys E., Raipa A., Smalskys V. (2008). Viešojo transporto paslaugų efektyvaus valdymo prielaidos. Viešoji politika ir administravimas, 24, ISSN 1648-2603, pp. 31-38. (EBSCO).

Smalskys V., Skietrys E. (2008). Viešojo valdymo modernizavimo aspektai ir įgyvendinimo problemos. Viešoji politika ir administravimas, 24, ISSN 1648-2603, pp. 60-66. (EBSCO).

Nefas S., Smalskys V. (2008). Vietos bendruomenės modernizuojant viešojo saugumo sistemą. Viešasis administravimas, 2 (18), ISSN 1648 – 4541, pp. 66-70. (EBSCO Business Source Complete).

Smalskys V., Patapas A. (2008). Viešojo administravimo mokslinių tyrimų kokybės užtikrinimo sąlygos Mykolo Romerio universitete. Viešoji politika ir administravimas, 26, ISSN 1648-2603, pp. 105 – 112. (EBSCO).

Šenavičius A., Smalskys V. (2009). Administracinės reformos Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje. Viešoji politika ir administravimas, 27, ISSN 1648-2603, pp. 101 – 108.  (EBSCO, Index Copernicus).

Šenavičius A., Smalskys V. (2009). Administraciniai pertvarkymai Užnemunėje (1795 – 1915 m.). Viešoji politika ir administravimas, 28, ISSN 1648-2603, pp. 99 – 106.  (EBSCO, Index Copernicus).

Smalskys V., Šenavičius A. (2009). Gedimino (Galvos) Galvanausko indėlis į viešojo sektoriaus statistikos tobulinimą ir naujų viešosios politikos krypčių modeliavimą. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2(15), ISSN 1648 – 9098, pp. 259 – 264. (Index Copernicus).

Smalskys V. (2010). Viešojo administravimo modernizavimo priežastys ir tendencijos. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1(17), ISSN 1648 – 9098, pp. 90 – 99. (Index Copernicus).

Smalskys V., Patapas A. (2010). Viešojo administravimo studijų krypties savarankiškumo problema. Viešoji politika ir administravimas, 32, ISSN 1648-2603, pp. 85 – 93.  (EBSCO, Index Copernicus).

Smalskys V. (2011). Darbuotojų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas viešojo sektoriaus organizacijose. Viešoji politika ir administravimas. t. 10, 2 ISSN 1648-2603. p. 271-282. (EBSCO, Index Copernicus).

Smalskys V. (2012) Baltarusijos valstybės tarnybos organizavimo aspektai. Viešoji politika ir administravimas– ISSN 1648-2603. t. 11, 2, p.302-313 (EBSCO, Index Copernicus, Scopus).

Smalskys V. , Minkevičius A. (2013)Lietuvos valstybės tarnybos kūrimasis ir raida 1990-2012 metais. Ekonomika ir vadyba:aktualijos ir perspektyvos. – ISSN 1648 – 9098. Mr. 1(29). p. 20-28 (Index Copernicus).Christmas in South Park full movie

Straipsniai užsienio šalių moksliniuose žurnaluose:

Raipa A., Smalskys V., Bubnys G. (2007). Police personnel training reforms and their modeling in Lithuania. Государственное управление и государственная служба. АГУ при Президенте Казахстана, Нo.2, ISSN 1994 – 2370, cc. 132 – 139.

Ю. Матакас, В. Смальскис. (2007).Осуществление социальной политики в Литве: местный уровень власти. Теория та практика управлiння. Випуск 3(18), ISSN 1727 – 6667, Харкiв, ХарРI НАДУ, download Chocolat dvd cc. 124 – 129.

Nefas S., Smalskys V. (2008). Physical Safety of People as the Common Function of the Police and Local Community. Journal of Comparative Politics. Vol 1., Nr. 1, ISSN 1337 – 7477 (bendras Mykolo Romerio, Trenčino (Slovakija), ARC Kolino (Čekija), ir Liublijanos (Slovėnija) universitetų mokslinis žurnalas), pp. 82 – 92.

В. Смальскис, Г. Бубнис (2008). Проблемы модернизаций публичного (государственного) управления. Теория та практика управлiння. Випуск 2(21), ISSN 1727 – 6667, Харкiв, ХарРI НАДУ, cc. 30 – 33.

Smalskys V., Sudnickas T. (2009). Public administration reforms after reinstatement of Lithuania’s Independence. Государственное управление и государственная служба. АГУ при Президенте Казахстана, Нo.4, ISSN 1994 – 2370, cc. 106 – 109.

В. Смальскис, Г. Бубнис (2010) Новый публичный менеджмент и модернизация управления. Теория та практика управлiння. Випуск 1(28), ISSN 1727 – 6667. – Харкiв, ХарРI НАДУ. c. 21 – 28.

В. Смальскис, В. Образцов (2011). Развитие реформ государственного управления после восстановления независимости Литовской Республики. Теория та практика державного управлiння. Випуск 4(35), ISSN 1727 – 6667. – Харкiв, ХарРI НАДУ. c. 1 – 5.

Smalskys V. Guogis A. (2011).  Public administration reforms in Lithuania and possibilies for new governance. Государственное управление и государственная служба. Acтана, АГУ при Президенте Казахстана., Нo.4, ISSN 1994 – 2370. cc. 151-157.

Smalskys V., Guogis A., Ferraz D. (2012). Is there a New Governance paradigm? The Lithuanian and Portuguese cases. Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis (section „A“ Humanities and Social sciences): mokslo darbų žurnalas. . Riga (Latviensis academia scientarum (Latvijos mokslų akademija))., Nr. 1-2 (66), ISSN 1407-0081 p. 55-74. (INSPEC).

Smalskys V., Urbanovič J. (2012). Possibilities for the Modernization of University Management within the Process of the Creation of a European Higher Education Area. Педагогика и психология = Pedagogics and Psychology: mokslo darbų žurnalas. Aлматы, КазНПУ им. Абая. Нo.1. – ISSN 2077 – 6861. c. 2033.

Kiti straipsniai mokslinių konferencijų pranešimų medžiagose:

Phantom Punch dvdrip

В. Баршаускене, Ю. Матакас, В. Смальскис. (2007). Подготовка государственных и муниципальных служащих в Литовской Республике. Тези VII Мiжнародного Наукового Конгресу (29-30 березня) „Державне управлiння та мiсцеве самоврядування”. ISBN 978-966-390-037-4. Харкiв, ХарРI НАДУ. Вид-во ”Магiстр‘‘ сс. 122-125.

The River Wild

Smalskys V. (2007). Policijos personalo rengimas: modernių kvalifikacijų ir kompetencijų paieška. Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos (mokslinių straipsnių rinkinys). ISBN 978 – 9955 – 19 -072 – 1. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas, Viešojo saugumo fakultetas, pp. 6 – 14. (CD).

В. Смальскис, В. Образцов (2011). Развитие реформ государственной службы и самоуправленний в Литовской Республике // Тези XI Мiжнародного Наукового Конгресу (24 березня) „Державне управлiння та мiсцеве самоврядування” . ISBN 978-966-390-092-8. Харкiв, ХарРI НАДУ. Вид-во ”Магiстр‘‘сс. 122-125.

Godzilla release

Mokomosios knygos (vienas iš autorių):

SmalskysV. (2007). Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo problemos kontinentinėje Europoje. Naujoji viešoji vadyba (ats. red. A. Raipa).Kaunas (KTU): Technologija, pp. 39 – 56.

Smalskys V. (2009). Viešojo valdymo modernizavimas. Įvadas į viešąjį valdymą. (ats. red. A. Raipa). Kaunas: Technologija, pp. 35 – 45.

Kolektyvinės monografijos (vienas iš autorių):

SmalskysV. (2007). Valstybės tarnybos genezė ir raida Lietuvoje. Valstybės tarnyba Lietuvoje: paraeitis ir dabartis. (ats. red. K. Masiulis ir A. Krupavičius). Vilnius: UAB PRaction, pp. 30 – 57.

Smalskys V. (2010).Viešojo administravimo reformų raida atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę.REGNUM EST. 1990 m. Kovo 11 Nepriklausomybės aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui (ats. red. G. Mesonis). Vilnius: MRU leidykla, pp. 887 – 904.

Mokomasis leidinys:

Minkevičius A., Smalskys V. (2008). Valstybės tarnyba užsienio šalyse: raida ir tendencijos. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla. 115 puslapių.

Vadovėlis:

Vadovėlis „Viešasis valdymas“ (2010). Atsakingas redaktorius – doc. dr. Vainius Smalskys

Smalskys V. (2010). Viešojo administravimo santykis su kitais mokslais. Viešasis valdymas“ (Ats. red. Vainius Smalskys). Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, pp. 10 – 22.

Smalskys V. (2010). Valstybių valdymas viduramžiais. Viešasis valdymas“ (Ats. red. Vainius Smalskys). Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, pp. 69 – 86.

Smalskys V. (2010). Valdymo pokyčiai absoliutinių monarchijų susiformavimo laikotarpiu. Viešasis valdymas“ (Ats. red. Vainius Smalskys). Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, pp. 87 – 107.

Monografija:

Raipa A., Smalskys V. (2012). Demokratinio valdymo procesų plėtros raida. A. Raipa ir kiti. “Modernus viešasis valdymas“ (ats. red. A. Raipa). Kaunas : Vitae Litera ISBN 978-609-454-050-9, pp. 321-342.

Vadovėlis:

Vainius Smalskys (2011). Biurokratijos kūrimosi istoriniai bruožai. // Biurokratija demokratinėje visuomenėje : vadovėlis (ats. red. A. Raipa) / Kaunas : Technologija, 2011. ISBN 978-609-02-0176-3. p. 22-46 .

Vainius Smalskys, Antanas Šenavičius (2011). Administraciniai – biurokratiniai pertvarkymai (XVIII a. pab. – XIX a.). // Biurokratija demokratinėje visuomenėje : vadovėlis (ats. red. A. Raipa) / Kaunas : Technologija, 2011. ISBN 978-609-02-0176-3. p. 47-58.

Vadovėlis:

Saulius Nefas, Vainius Smalskys, Vytautas Šlapkauskas (2011). Demokratija ir vietos bendruomenė Lietuvoje. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, ISBN 978-9955-19-369-2.  217 puslapių.

Metodinės priemonės:

Vainius Smalskys, Jonas Petukauskas, Žilvinas Židonis, Dangis Gudelis, Saulius Nefas, Andrius Stasiukynas, Mantas Bileišis, Jolanta Urbanovič, Svajūnė Ungurytė, Raminta Grigūnaitė (2012). Viešojo administravimo atvejų analizės mokomoji medžiaga: Metodinė priemonė. – ISBN 978 – 9955 – 19 – 417 – 0. – Vilnius: išleido Mykolo Romerio universitetas, 62 puslapiai.

Dangis Gudelis, Aleksandras Minkevičius, Mantas Bileišis, Vainius Smalskys, Aleksandras Patapas, Žilvinas Židonis (2012). Viešojo administravimo programos bakalauro baigiamojo darbo rengimo tvarka: Metodinė priemonė. – ISBN 978 – 9955 – 19 – 432 – 3. – Vilnius: išleido Mykolo Romerio universitetas, 45 puslapiai.


Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą

Jūs turite būti prisijungęs , kad galėtumėte palikti komentarą.